Algemene voorwaarden


Inleidend
iPhone Expert Nederland houdt niet van kleine lettertjes maar van duidelijke afspraken. Deze afspraken zetten we hierin duidelijk op een rij zodat u als klant weet waar u aan toe bent. Wel zo duidelijk.

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt onder iPhone Expert Nederland verstaan de franchisenemer van iDevice+. Onder klant wordt verstaan de afnemer van het product of dienst die door de franchisenemer van iPhone Expert Nederland wordt geleverd.

Artikel 2. Afspraken zwart op wit
iPhone Expert Nederland streeft er naar de afspraken over prijs, eigenschappen van de te leveren dienst, prijs, risico’s zoveel mogelijk op schrift vast te leggen.

Artikel 3. Onderzoek en onderzoekskosten
Na inspectie van het te repareren product (iDevice) wordt door iPhone Expert Nederland een prijsopgave gedaan. Klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant de reparatie toch niet wenst te laten uitvoeren is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 29,- euro.

Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen die vermeld worden op onze website zijn inclusief – tenzij anders vermeld- btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 5. Dataverlies
Bij een reparatie bestaat altijd de mogelijkheid dat er dataverlies ontstaat. iPhone Expert Nederland zal haar uiterste best doen om te zorgen dat dit niet gebeurt.

Expliciet wijst iPhone Expert Nederland haar klanten erop dat ze zelf voordat ze hun toestel ter reparatie aanbieden een back-up moeten maken. Klant vrijwaart iPhone Expert Nederland van aansprakelijkheid voor data. iPhone Expert Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot data.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Wij bij iPhone Expert Nederland voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien iPhone Expert Nederland toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

- iPhone Expert Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
- iPhone Expert Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade.
- iPhone Expert Nederland is niet aansprakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een back-up te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien iPhone Expert Nederland aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.

Aansprakelijkheid van iPhone Expert Nederland is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.

Artikel 7. Garantie, onderzoek reclames
Op het moment dat iPhone Expert Nederland het gerepareerde toestel terug geeft aan de klant wordt de klant verondersteld zelf het toestel visueel te controleren. De reparateur en de klant testen daarna het toestel op functionaliteit. Als het gerepareerde toestel door de klant wordt meegenomen wordt aangenomen dat het toestel goed is.

De klant heeft daarna 6 maanden garantie op de reparatie. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.

Op het moment dat iPhone Expert Nederland het toestel repareert vervalt de fabrieksgarantie. iPhone Expert Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 8. Betaling, contractuele rente en incassokosten
Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bezwaren over de hoogte van de declaratie schorten de betaling niet op.

Na de vervaldatum is de klant in gebreke en heeft iPhone Expert Nederland het recht om wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de klant in gebreke is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de klant komen alle ter vordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden
De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

Partners:
Omhoog